123+N和歌山本店 のレポート一覧

総差枚:+47,309 / 平均差枚:+108
総差枚:+65,601 / 平均差枚:+149
総差枚:-3,655 / 平均差枚:-8
総差枚:+6,772 / 平均差枚:+15
総差枚:+43,441 / 平均差枚:+99
総差枚:+38,100 / 平均差枚:+87
総差枚:+21,645 / 平均差枚:+49
総差枚:+10,955 / 平均差枚:+25
総差枚:+5,822 / 平均差枚:+13
総差枚:-13,123 / 平均差枚:-30
総差枚:-8,894 / 平均差枚:-20
総差枚:+71,955 / 平均差枚:+82
総差枚:+37,094 / 平均差枚:+84